Kategórie

Napíšte hľadaný produkt...

0.00

Reklamačný poriadok

I. Základné ustanovenia

1. Spoločnosť SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o., so sídlom: Vislanka 9, 065 41 Vislanka, IČO: 44969147, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vložka č. 22427/P, ďalej len „predávajúci“, týmto Reklamačným poriadkom informuje spotrebiteľa (ďalej len „kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej len „reklamácia“), vrátane údajov o tom, kde môže kupujúci reklamáciu uplatniť.

2. Tento Reklamačný poriadok je vydaný v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Zb.  v znení neskorších  predpisov, zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

3. Reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 zobrazený na viditeľnom mieste dostupnom zákazníkovi na internetovej stránke e-shopu vasakupelna.sk.

4. Uzavretím kúpnej zmluvy prostredníctvom e-shopu vasakupelna.sk sa tento Reklamačný poriadok stáva súčasťou kúpnej zmluvy a zmluvnej dokumentácie medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

II. Zodpovednosť za vady na tovare

1. Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení ako určuje kúpna zmluva a musí ho zabaliť alebo vybaviť na prepravu vhodným spôsobom a odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.

2. Ak predávajúci poruší svoju povinnosť podľa predchádzajúceho bodu tohto reklamačného poriadku, má tovar vady. Za vady tovaru sa považuje aj dodanie iného tovaru než určuje zmluva a vady v dokladoch potrebných na užívanie tovaru.

3. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzavretia zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzatvorila, musel vedieť, ibaže sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré mal mať podľa zmluvy.

4. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Záručná doba je 24 mesiacov (§ 620 Občianskeho zákonníka).

5. Kupujúci je povinný prezrieť si tovar podľa možností čo najskôr po jeho prevzatí, pričom sa prihliadne na povahu tovaru.

6. Záručná doba začína plynúť dátumom prevzatia tovaru kupujúcim.

7. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (§ 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka).


III. Uplatnenie reklamácie

1. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu:

  • na kvalitu, množstvo a vlastnosti dodaného tovaru,
  • na správnosť sumy fakturovanej za dodaný tovar,
  • záručnú reklamáciu.

2. Reklamáciu musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, čo zistil vadu tovaru alebo nesprávnosť fakturovanej sumy.

3. Reklamáciu môže kupujúci uplatniť:

  • písomne na adresu predávajúceho: SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o., Južná trieda 117, 040 01 Košice,
  • e-mailom na adresu eshop@vasakupelna.sk,
  • osobne v na adrese predávajúceho:  SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o., Južná trieda 117, 040 01 Košice.

4. Pri uplatnení reklamácie kupujúci vyplní Reklamačný protokol: Reklamačný protokol.pdf. V Reklamačnom protokole kupujúci uvedie svoje identifikačné a kontaktné údaje (adresu bydliska, telefónne číslo, e-mail), popíše vadu, ktorej sa reklamácia týka a popíše aj časové vymedzenie, kedy sa vada vyskytla. V Reklamačnom protokole kupujúci ďalej uvedie, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady si uplatňuje a akým spôsobom žiada prevzatie vybavenej reklamácie a ďalšie potrebné údaje.

 

5. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie (§ 18 ods. 8 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu. Ak zákazník uplatnil reklamáciu prostriedkami diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu e-mailom.

6. Predávajúci  nezodpovedá  za  prípadné  nesprávne  údaje  uvedené  kupujúcim v  ním uplatnenej  reklamácii  a  za  nemožnosť  doručenia  písomností  na  kupujúcim uvedenú kontaktnú adresu.

7. Reklamačný protokol kupujúci zašle predávajúcemu poštou na adresu SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o., Južná trieda 117, 040 01 Košice, prípadne  e-mailom  na  eshop@vasakupelna.sk  alebo  ho doručí  osobne na adrese predávajúceho: SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o., Južná trieda 117, 040 01 Košice.

8. Uplatnenie reklamácie na správnosť fakturovanej sumy nezbavuje kupujúceho povinnosti zaplatiť faktúru v lehote splatnosti.

9. Záručnú reklamáciu nie je možné uplatniť, ak vada tovaru bola spôsobená nevhodným zaobchádzaním, alebo používaním na iný účel, alebo za iných podmienok, ako sa má.

10. Za  deň  začatia  reklamačného  konania  sa  považuje  deň,  keď  kupujúci  riadne  uplatnil reklamáciu u predávajúceho, t.j. deň, keď je písomná reklamácia doručená predávajúcemu. V prípade, ak uplatnená reklamácia neobsahuje všetky požadované údaje a náležitosti podľa nasledujúceho článku tohto Reklamačného poriadku, reklamačné konanie začína až dňom doručenia všetkých požadovaných údajov. Ak kupujúci ani na výzvu predávajúceho nedoplní chýbajúce údaje, reklamácia bude považovaná za neopodstatnenú.

 

IV. Všeobecné podmienky reklamácie

Pri uplatnení reklamácie v e-shope vasakupelna.sk je kupujúci povinný:

  • doložiť doklad o kúpe tovaru (faktúru),
  • zabezpečiť, aby tovar spĺňal všetky podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.),
  • zabezpečiť doručenie tovaru na adresu predávajúceho: SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o., Južná trieda 117, 040 01 Košice.
  • poskytnúť súčinnosť pri vyplnení reklamačného protokolu a podpisom vyjadriť súhlas s jeho obsahom, zaslať vyplnený reklamačný protokol na e-mailovú adresu eshop@vasakupelna.sk alebo na adresu predávajúceho: SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o., Južná trieda 117, 040 01 Košice.


V. Spôsob vybavenia reklamácie

1. Záručnú reklamáciu je potrebné uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby. Záručná reklamácia sa vybaví podľa možnosti ihneď (v prípade opodstatnenosti),  a to výmenou   tovaru   za   bezvadný.

2. Ak výmena nie je možná, predávajúci zabezpečí záručnú opravu v lehote do 30 dní, ak to  nie je možné, zoberie vadný výrobok späť a vráti kúpnu cenu.

3. Ak výmena nie je možná, má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

4. Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva, akoby išlo o neodstrániteľnú vadu, t.j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí.

5. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

6. Ak  reklamácia nebola vybavená ihneď, predávajúci písomne oznámi kupujúcemu výsledok vybavenia reklamácie, a to najneskôr v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

 

VI. Záverečné ustanovenia

1. Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 29.3.2019.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť Reklamačný poriadok bez predchádzajúceho upozornenia.
 

V Košiciach, dňa 29.3.2019

Vyrobcovia